Forside

               ... det bedste ALTERNATIV til alt det andet ...

 
  Forside       
   

FORSIDE

                

MASKINEN

                

KALENDER

               

INFO

               

FORUM•      »»      VEDTÆGTER
•      BESTYRELSE
•      MEDLEM

VEDTÆGTER

§ 1. Navn

a. Foreningens navn er Maskinen.
b. Foreningens hjemsted er Dronningholmsvej 74A
    5700 Svendborg.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at sikre sine medlemmer bedst mulige
betingelser for at udvikle og afvikle kulturelle projekter.
Foreningen sigter mod at skabe et værested og værksted på
tværs af alder, kultur og kunstneriske udtryk.
Et Eventuelt overskud går ubeskåret til almennyttige formål
inden for det kulturelle og kunstneriske vækstlag i det syd-
fynske.

§ 3. Medlemmer

a. Alle kan blive medlem.
b. Støttemedlemskab koster 250 kr pr. år.
c. VIP medlemskab koster 57 kr./måned.
d. Nøglebærere skal godkendes på to på hinanden følgende
   husmøder.

§ 4. Udelukkelse

a. Har et VIP medlem ikke betalt kontingent senest en måned
    efter forfald får medlemmet en skriftlig rykker. Efter to
    måneders restance er medlemmet automatisk udmeldt.
b. Støttemedlemmer skal skriftligt opsige medlemskab til kasser-
    eren for gyldig udmeldelse.
c. Et medlem udelukkes hvis dette i handling skader maskinens
    interesser og det vil ske på to på hinanden følgende
    husmøder.

§ 5. Tegningsregler

a. Foreningen tegnes af Husmødet i samarbejde med bestyrelsen.
b. Husmødet er åbent for alle, dog har kun medlemmer stemmeret.
c. Bestyrelsen står for revideret årsregnskab og indkaldelse af
    generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling.

§ 6. Bestyrelsen

a. Alle bestyrelsesposter besættes på generalforsamlingen
og gælder indtil næste generalforsamling
b. Bestyrelsen står for indkaldelse og afvikling af alle
    generalforsamlinger.

§ 7. Regnskab

Regnskab følger kalender året og bliver fremlagt for den ordinære
genralforsamling.
§ 8. Revision

Regnskabet revideres af en, på den ordinære generalforsamling,
valgt revisor, der vælges for et år af gangen.

§ 9. Generalforsamling

a. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
b. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert kalenderår.
c. Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
    indkaldes med mindst 14 dages varsel.
    Indkaldelse bliver samtidigt ophængt i Maskinen.
d. Alle afgørelser afgøres ved enighed eller simpelt stemmeflertal.
e. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.
f.  Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret.
g. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære
    generalforsamling skal skriftligt være Maskinen i hænde senest
    14 dage før mødet. En enig bestyrelse kan komme med forslag på     generalforsamling
h. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtigt
    uanset det fremmødte antal medlemmer.
i.  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af
    bestyrelsen eller Husmødet og skal tillige finde sted når mindst
    1/3 af medlemmerne skriftligt begærer ønske herom.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er som følger:

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Formalia
4. Årsberetning
5. Årsregnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Eventuelt

§ 10. Vedtægtsændringer

Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige stemmer være for
forslag.

§ 11. Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på én i
dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.
Til foreningens opløsning kræves det at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på to på hinanden følgende general-
forsamlinger.
Foreningens midler skal ved opløsning gå til lignende formål.

§ 12. Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen
til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Maskinen  •  Dronningholmsvej 74A  •  5700 Svendborg